VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost Elimat investment s.r.o. se sídlem Ostrovského 11/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 227624, je vlastníkem a provozovatelem internetového portálu www.neskutecna.cz (dále jen „Provozovatel“).

Kontaktní adresa: Elimat investment s.r.o, Ostrovského 11/16, Smíchov, 150 00 Praha 5,
email: neskutecna@neskutecna.cz

Provozovatel vydává v souladu s platným zněním zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, tyto všeobecné obchodní podmínky, platné od 1.7.2014. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti všech návštěvníků a uživatelů internetového portálu www.neskutecna.cz

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel prostřednictvím internetového portálu www.neskutecna.cz umožňuje zákazníkovi získání odběrního poukazu na zboží či službu poskytované dodavatelem při dosažení předem stanoveného minimálního počtu zákazníků a to na základě smluvního vztahu s dodavatelem. Dodavatel zboží či služby je osoba odlišná od Provozovatele, který je v nabídce přesně uveden (dále jen „Poskytovatel“).

Poskytovatel je zavázán dodat přesně specifikované zboží či poskytnout uvedenou službu, dle podmínek uvedených v nabídce internetového portálu zákazníkovi, oproti předložení platného odběrního poukazu.

II. Získání odběrního poukazu

Provozovatel zveřejňuje na internetovém portálu nabídku Poskytovatele se slevou, která je u nabídky uvedena. Zveřejněná nabídka je časově omezena. Zákazník získá odběrní poukaz po vyplnění elektronické objednávky s předepsanými náležitostmi a zaplacení uvedené ceny Provozovateli za dále uvedených podmínek. Vyplnění elektronické objednávky je umožněno zákazníkům, kteří se zaregistrují na internetovém portálu Provozovatele.

Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou a je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. Uzavření smlouvy není podmíněno potvrzením objednávky ze strany Provozovatele a smlouva vzniká, pokud si odběrní poukaz objedná stanovený minimální počet zákazníků.

III. Dodání a použití odběrního poukazu

Zákazníkovi je odběrní poukaz dodán elektronickou formou po zaplacení Provozovateli. Zákazníkovi je umožněno získání poukazu z internetového portálu Provozovatele po přihlášení registrovaným jménem a heslem.

Podmínky uplatnění poukazu určuje Poskytovatel a jsou uvedeny v nabídce uveřejněné na internetovém portálu Provozovatele a současně jsou uvedeny na odběrním poukazu či v emailu, kterým je poukaz doručen. Doba platnosti poukazu počíná okamžikem uzavření smlouvy, není- li stanoveno v nabídce jinak a končí datem platnosti uvedeným na poukazu. Po uplynutí platnosti poukazu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

Každý odběrní poukaz je možno využít pouze jednou a to pro získání přesně specifikovaného zboží či služby Poskytovatele, způsobem a v době uvedené v nabídce Provozovatele. Odběrní poukaz je přenosný. Pokud Zákazník zpřístupní dodaný odběrní poukaz třetí osobě, poukaz či jeho unikátní kód je zcizen, či ztracen, Provozovatel není povinen Zákazníkovi poskytnout náhradu za takovýto odběrní poukaz.

IV. Cena a platební podmínky

Cena odběrního poukazu za nabízené zboží či služby je uvedena v Českých korunách u jednotlivé nabídky na stránkách www.neskutecna.cz .

Zákazník musí být přihlášen ke svému uživatelskému účtu pro možnost výběru způsobu platby. Po kliknutí na tlačítko „Koupit“ provede přihlášený zákazník objednávku odběrního poukazu a dojde k autorizaci platby. Při on-line platbách dochází pouze k rezervaci finančních prostředků zákazníka a k jejich převodu dojde až po dosažení stanoveného minimálního počtu zákazníků. Není-li tohoto minimálního počtu zákazníků dosaženo, nedojde k uzavření smlouvy a rezervované finanční prostředky zákazníka jsou uvolněny nejdéle 24 hodin po skončení platnosti nabídky.

Při využití běžných platebních metod je zákazník vyzván k úhradě emailem až po dosažení stanoveného minimálního počtu zákazníků. V tomto případě je splatnost objednaného poukazu 5 dnů. Nedojde-li k připsání platby na účet Provozovatele, smlouva se Zákazníkem zaniká.

Platby jsou prováděny zabezpečeným způsobem přes rozhraní společnosti GOPAY s.r.o. Více informací je možno získat na www.gopay.com.

Pro on-line platby je možno využít:

  • platební karty VISA nebo MasterCard
  • on-line platební tlačítka: Raiffeisen bank, Komerční banka, m-Bank, Fio banka
  • elektronické peněženky: GoPay, PayPal

Pro běžné platby je možno využít:

  • bankovní převod z libovolné banky
  • službu superCASH

Pokud je jakýmkoli způsobem provedena platba na účet Provozovatele ačkoli nedošlo k uzavření smlouvu například z důvodu pozdní platby či nedosažení minimálního počtu zákazníků, je provozovatel povinen platbu vrátit do 3 dnů.

V. Uživatelský účet

Na základě registrace zákazníka zadáním platného emailu a zvoleného hesla může zákazník přistupovat na svůj uživatelský účet. Při registraci je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu jsou ze strany provozovatele považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Po zadání uživatelského jména a hesla může zákazník po kliknutí na záložku „Můj účet“ získat přehled o všech svých předchozích objednávkách včetně stornovaných objednávek. U zaplacených objednávek je možno kdykoli vytisknout odběrní poukaz. Dále je možno měnit nastavení uživatelského účtu včetně změny hesla.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které zadal při přihlášení či v průběhu nákupu odběrního poukazu na stránkách provozovatele, a to pro účely nutné pro uzavření a plnění smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Zákazník je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Každý zákazník je rovněž oprávněn písemně požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich aktualizaci. Po dobu platnosti uživatelského účtu není možno souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, mimo situace, kdy toto odvolání automaticky zruší uživatelský účet.

Každý zákazník je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo požádat provozovatele nebo zpracovatele o podání vysvětlení, má právo požadovat odstranění závadného stavu a nevyhoví-li provozovatel či zpracovatel této žádosti, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto není dotčeno právo zákazníka obrátit se na úřad přímo.

Zákazník zakoupením slevy současně souhlasí s podmínkami uvedenými u každé zveřejněné slevy. U každé ze služeb, je třeba počítat s podmínkou uplatnění poukazu minimálně 3 týdny před ukončením platnosti. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na svou elektronickou adresu. Tento souhlas není možno po dobu platnosti uživatelského účtu odvolat. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele a jeho obchodních partnerů – poskytovatelů zboží či služeb rovněž na svou elektronickou adresu. Pokud si zákazník nepřeje zasílání obchodních sdělení, je možno odhlásit zdarma zasílání těchto sdělením kliknutím na příslušný odkaz v každé zprávě. Souhlas se zasíláním obchodník sdělení může být rovněž odebrán po přihlášení k uživatelskému účtu a může být rovněž obnoven dle přání zákazníka.

VII. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Provozovatel se zavazuje zveřejnit na internetovém portálu úplné informace o nabídce Poskytovatele. Nabídka Poskytovatele, její podrobný popis, podmínky čerpání i informace o původní ceně a poskytované slevě zveřejňuje Provozovatel na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem a jako takový není Provozovatel odpovědný za správnost těchto informací. Poskytovatel předává Provozovateli textový a obrazový materiál s informacemi o nabídce. Provozovatel nenese odpovědnost za zveřejnění těchto předaných materiálů ze strany Poskytovatele.

Předmětem smlouvy mezi Provozovatelem a zákazníkem je dodání odběrního poukazu na zboží či služby nabízené Poskytovatelem a proto Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za plnění ze strany Poskytovatele. Zákazníkovi zakoupením odběrního poukazu vzniká právo na plnění ze strany Poskytovatele v rozsahu uvedeném na odběrním poukazu. Zákazník je proto povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady a případné reklamace, uplatňovat u Poskytovatele. Poskytovatel je rovněž odpovědný za případné škody vzniklé Zákazníkovi nebo třetím osobám v souvislosti s jeho plněním. Poskytovatel je dále povinen na požádání Zákazníka vystavit doklad či záruční list, pokud se jedná o dodání zboží.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Zákazníkovi nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb internetového portálu Provozovatele nebo jeho nefunkčností.

VIII. Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Pokud Zákazník při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14-ti) dnů od doručení odběrního poukazu. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14-ti) dnů od převzetí zboží, a to na kontaktní adresu Provozovatele (běžnou či elektronickou poštou).

Odstoupit od smlouvy není možno v případě, že zboží nebo služba byly na základě odběrního poukazu již poskytnuty nebo bylo s plněním služeb započato, tj. v případě, kdy odběrní poukaz již byl vyčerpán, a je tak neplatný.

Odstoupením od smlouvy se smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem od počátku ruší a odběrní poukaz je zneplatněn a nelze jej využít pro odběr zboží či služby. Provozovatel se zavazuje vrátit Zákazníkovi kupní cenu odběrního poukazu nejpozději do třiceti (30-ti) dnů od doručení odstoupení Provozovateli a to dle způsobu platby připsáním na platební kartu či bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, případně na jiný bankovní účet specifikovaný písemně Zákazníkem.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti Provozovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Po uzavření smlouvy není Provozovatel povinen poskytovat Zákazníkovi žádné další služby kromě dodání odběrního poukazu elektronickou cestou, jak je popsáno v čl. III., a činností uvedených v těchto obchodních podmínkách. Veškeré reklamace související s dodáním odběrního poukazu je Zákazník povinen uplatnit písemně na kontaktní adrese Provozovatele. Veškeré reklamace související s čerpáním zboží či služeb na základě dodaného odběrního poukazu je Zákazník povinen uplatnit písemně na kontaktní adrese Poskytovatele, uvedené na odběrním poukazu. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

IX. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Smlouva není Provozovatelem archivována a není přístupná. V době uzavření smlouvy je Uživateli poskytnut odkaz na obchodní podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení.

Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál Provozovatele, včetně materiálů uveřejněných v souvislosti s nabídkami, jsou chráněny autorským právem, jehož vykonavatelem, příp. oprávněným uživatelem je Provozovatel. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti portálu Provozovatele.

Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového portálu Provozovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu Provozovatele, zejména zadávat fiktivní objednávky nebo jakkoli negativně ovlivňovat činnost internetového portálu Provozovatele.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetový portál Provozovatele odkazuje, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetového portálu Provozovatele.

Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2014
Elimat investment s.r.o.

Časově omezené nabídky

Garance vrácení peněz do 14 dnů
Garance spokojenosti s nabídkou
Zákaznická podpora a osobní přístup
Snažíme se neustále zlepšovat a baví nás to
Rychlý dotaz
Slevy na e-mail
Maestro
MasterCard Electronic
MasterCard
Visa Electron
Visa
Verified by Visa
MasterCard SecureCode
© NESKUTEČNÁ | Vyvinuto v ESMEDIA® Interactive